ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
POSTGRAU EN PERSPECTIVA DE GÈNERE A LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES[+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
He llegit i accepto la política de privacitat, l'avís legal i l'enviament de l'InfocolpisRECOMANEM
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA [+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

08. Máster [TISA] Online

PRESENTACIÓ

El Màster i la Diplomatura de Postgrau en Formació Permanent de Tècniques d'Investigació Social Aplicada [TISA] són una iniciativa conjunta de l'Institut d'Estudis del Treball (IET) de la Universitat Autònoma de Barcelona, del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, i del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya  (COLPIS).

L'objectiu del Màster i de la Diplomatura és oferir una formació especialitzada de postgrau destinada al coneixement i ús de les tècniques d'investigació avançades en el camp de les ciències socials i humanitats, amb una orientació aplicada i de professionalització.

El Màster (2 anys) i la Diplomatura (1 any) s'imparteixen en format online i s'adrecen a les persones de parla hispana.

El TISA s'ofereix des de l'any 2003. El proper curs acadèmic 2023-24 iniciarem la 21a edició.

 

Vídeo de presentació

OBJECTIUS

El programa del Màster TISA i de la Diplomatura de Postgrau tenen com a objectius generals proporcionar una formació destinada a:

Conèixer els mètodes i tècniques d'investigació propis de les ciències socials i humanitats per a la seva utilització en la recerca social i en estudis organitzacionals i de mercat, a través d'una formació àmplia, completa i actualitzada, i des d'una perspectiva tant teòrica com aplicada.

Aprofundir els estudis de grau en relació a les diferents perspectives metodològiques de la recerca social: ja sigui amb una orientació d'investigació quantitativa com qualitativa i participativa., així com en els dissenys mixtos. Es posarà l'accent en el disseny, l'anàlisi i la interpretació de dades en el context d'estudis socials aplicats i per satisfer les necessitats de coneixement, planificació i acció pròpies de les empreses i de les institucions.

Obtenir una formació especialitzada orientada cap a la insersió al mercat de treball de graduats/des, al mateix temps que una formació continuada per als professionals i tècnics d'empreses i institucions dedicats a la investigació social aplicada.

 

PROGRAMA

L’estructura del programa de Tècniques d’Investigació Social Aplicada s’organitza a partir de la distinció de 6 mòduls que defineixen el programa de 38 60 crèdits ECTS que corresponen respectivament a la Diplomatura de Postgrau (1r any) i al Màster (1r i 2on any):

De forma opcional, en el cas del Màster, es podrà realitzar una pràctica professional de fins a 500 hores.

 

Mòdul 1. Disseny de la investigació social (9 crèdits)

 

Contingut general introductori en el que es pretén explicitar les característiques i la lògica del procés d’investigació, les diferents perspectives i formes d’investigació i els protocols de la recerca (dissenys quantitatius, qualitatius i participatius), amb especial esment dels dissenys d’investigació multitestratègics o mixtos, dels procés de mesura i la construcció d’indicadors socials i de la utilització de les fonts de dades per a la investigació. S’inclou tanmateix un contingut sobre específic sobre el mostreig estadístic. Aquest mòdul s'imparteix el primer any. Assignatures del mòdul:

 

Procés d’investigació i dissenys d’anàlisi [PIDA]
El procés d'investigació en ciències socials. Epistemologia i dinàmica de la investigació. Etapes del procés d'investigació Perspectives metodològiques de la investigació social. Estratègies i dissenys d'investigació quantitatius, qualitatius i participatius. Mètodes i tècniques de producció i d'anàlisi de dades. Combinació de perspectives metodològiques en la investigació social. La investigació multiestratègica. Exemples de dissenys d'investigació social aplicada.
Pedro López-Roldán, Joan Miquel Verd i Joel Martí.

Construcció d’ indicadors socials [CIS]
Els indicadors socials: concepte i característiques. El moviment dels indicadors socials. La mesura i els models conceptuals en les ciències socials. Tipologies i funcions dels indicadors socials. Fases de construcció d'un sistema d'indicadors en la investigació social. Mètodes d'agregació d'indicadors socials: els índexs socials. Avaluació i validació dels sistemes d'indicadors socials. Exemples d'aplicació.
Màrius Domínguez.

Fonts de dades [FD]
Les fonts de dades secundàries per a la investigació social aplicada. Marc teòric i conceptual. Classificacions i nomenclatures. Elements metodològics: fases de producció i tipus de fonts. Naturalesa jurídica de la font. El secret estadístic. Diversitat i complementarietat de les fonts estadístiques. Exemple d'aplicació. Pràctica informàtica.
Montserrat Martínez.

Pràctica del mostreig estadístic [PME]
Objectius del mostreig. Principals conceptes del mostreig estadístic. Tipus de mostreig. El mostreig aleatori simple. Error i determinació de la grandària mostral. Exemples de dissenys mostrals en la investigació social. Aplicació informàtica.
Julià Urrutia.

 

Mòdul 2. Tècniques d’investigació social quantitativa (15 crèdits)

Presentació de diversos procediments destinats a la producció i l’anàlisi de dades en una perspectiva metodològica d’investigació social quantitativa.


Mòdul 2.1. Primer any (9 crèdits)


Estudis per enquesta [EE]
Característiques de l'enquesta i tipus. Etapes d'una enquesta. Planificació d'una enquesta. La formulació de preguntes i organització del qüestionari. El treball de camp. Validesa i limitacions de l'enquesta. Exemples d'estudis per enquesta.
Jordi Sauret.

Anàlisi de dades estadístiques 1 [ADE1]
Models descriptius i d'estructuració, de l'anàlisi bivariable a l'anàlisi multivariable de dades estadístiques. Classificació de les tècniques d'anàlisi de dades. Anàlisi de taules de taules de contingència i log-lineal. La construcció de tipologies: conceptes i procediments. L'anàlisi factorial: anàlisi de components principals i anàlisi de correspondències. Anàlisi de classificació. Exemples d'aplicació. Aplicació informàtica amb SPSS, SPAD i R.
Pedro López-Roldán i Sandra Fachelli.

Anàlisi de dades estadístiques 2 [ADE2]
Models explicatius, de l'anàlisi bivariable a l'anàlisi multivariable de dades estadístiques. Classificació de les tècniques d'anàlisi de dades. L'anàlisi de variància. L'anàlisi de regressió lineal. L'anàlisi de regressió logística. L'anàlisi de segmentació. L'anàlisi discriminant. Exemples d'aplicació. Aplicació informàtica amb SPSS i R.
Màrius Domínguez i Pedro López-Roldán.


Mòdul 2.2. Segon any (6 crèdits)


Anàlisi de xarxes socials [AXS]
Bases teòriques i metodològiques de l'anàlisi de xarxes socials. Sociomatrices i xarxes personals. Les mesures de centralitat. Agrupacions. Programari UCINET i Netdraw. Anàlisi de dades dels Social Networking Sites. Gephi i NodeXL. Anàlisi de xarxes personals. El programari EgoNet.
José Luis Molina i Beatriz Patraca.

Anàlisi de dades longitudinals [ADL]
Disseny i anàlisi de dades sobre la base temporal, principals conceptes de l'anàlisi dinàmica. L'anàlisi de sèries temporals. L'anàlisi de dades de panel. L'anàlisi de supervivència. Exemples d'aplicació. Aplicació informàtica amb SPSS.
Màrius Domínguez.

Mineria de dades [MD]
Principis i conceptes de mineria de dades. Bases de dades i data warehousing. Tasques i etapes d'un procés de mineria de dades. Procediments i algorismes. Exemples d'aplicació. Aplicació informàtica.
Catalina BolancéMòdul 3. Tècniques d’investigació social qualitativa i participativa (15 crèdits)

Presentació de diversos procediments de producció i anàlisi d’informació en una perspectiva metodològica d’investigació social qualitativa i participativa.


Mòdul 3.1. Primer any (9 crèdits)


Tècnica d'entrevista [TE]
Característiques de les tècniques d'interlocució en la investigació social i procediment d'investigació. Tipus d'entrevista. L'entrevista en profunditat: disseny, realització i tècnica de l'entrevista. Aplicacions a la investigació.
Inmaculada Montero.

Tècnica de grups de discussió [TGD]
Definició, història i tipologia. Característiques bàsiques i epistemologia. Metodologia de disseny dels grups. Aspectes escènics i dinàmica de grup. Anàlisi dels grups de discussió. Aplicacions a la investigació.
Lluís Sáez.

Anàlisi de textos i del discurs [ATD]
L'anàlisi de dades textuals i del discurs: característiques, orígens i tipus. L'anàlisi de continguts i l'anàlisi lexicomètrica, procediments i estructura de l'anàlisi qualitativa. L'anàlisi del discurs. Anàlisi semiòtica i recerca d'estructures latents. Aplicació informàtica amb Atlas / ti.
Joan Miquel Verd.

Investigació-acció participativa [IAP]
Característiques principals, disseny i condicions d'aplicació de la IAP. El sociodrama. Principals elements en la diagnosi participativa. El sociograma. Disseny i avaluació de plans integrals d'actuació sostenibles. El fluxograma. Exercicis d'aplicació.
Jordi Pascual.


Mòdul 3.2. Segon any (6 crèdits)


Anàlisi microsocial [AM]
Macro i microsocial: dilema i relació. Teories i aproximacions microsocials. La interacció social. Metodologia observacional. Aplicacions de l'anàlisi microsocial.
Oriol Barranco

Mètode biogràfic [MB]
La perspectiva biogràfica: pressupostos epistemològics i bases metodològiques. Origen i desenvolupament. Històries i relats de vida. Procés de recollida i anàlisi de dades biogràfiques. Exemples d'aplicació.
Elisabet Tejero i Laura Torrabadella

Tècnica Delphi [TD]
Definició, característiques i tipologia. Fortaleses i debilitats. Procés de realització i etapes. Tipus de preguntes i de respostes. Exemples d'aplicació.
Joel Martí.

Tècniques audiovisuals [TA]
Característiques metodològiques i tècniques dels mètodes etnogràfics visuals. Construcció de l'objecte. Desenvolupament d'estratègies de codificació. El programari ELAN. Combinació de tècniques qualitatives. Exemples d'aplicació. Pràctica d'un projecte d'etnografia visual.
Dafne Muntanyola

Estudis de Prospectiva [EP]
Estudis sobre el futur (s): previsió, prospecció i planificació. Característiques, objectes i disseny d'estudis prospectius. Indicadors i mètodes per a l'estudi de la complexitat i el canvi. Anàlisi de tendències. Delphi prospectiu. La matriu d'impactes creuats. Roda de futurs. La tècnica d'escenaris. Presentació d'informes. Exemples d'aplicació.
Enric Bas.Mòdul 4. Seminaris d’aplicació de les tècniques d’investigació social (9 crèdits)

El mòdul s’organitza a partir sessions programades cada curs acadèmic a la manera de seminaris especialitzats destinats al tractament de diversos àmbits i temàtiques de la investigació social que permetin conèixer la pràctica professional i més aplicada de la investigació social: il·lustrar l’aplicació metodològica de les tècniques d’investigació, conèixer experiències professionals d’estudis o recerques, i també sobre ocupabilitat, i presentar altres continguts metodològics i tècnics innovadors.


Mòdul 4.1. Primer any (6 crèdits)


Programari per a les ciències socials [PCS]
Sessions pràctiques destinades al coneixement i ús del programari quantitatiu per a la investigació social. Introducció al programari estadístic per al tractament i anàlisi de dades amb SPSS i R.
Pedro López-Roldán, Màrius Domínguez i Joan Manel Sánchez.

Anàlisi de les desigualtats socials [ADS]
Desigualtat social. Estratificació i desigualtat social: classe social i estratificació ocupacional. Anàlisi de mobilitat social. Equitat i desigualtat educativa. Desigualtat econòmica. Pobresa monetària, dinàmica i material. Mesures. Mesures de desigualtat. Exemples d'aplicació amb suport informàtic.
Sandra Fachelli, Amedeo Piolatto i Cristina Sánchez.

Estudis d’opinió i electorals [EOE]
L'opinió pública: conceptualització i mesura. El comportament electoral: models explicatius. Anàlisi agregat i individual. Els sondejos d'opinió i electorals. La investigació aplicada de l'opinió i electoral.
Jordi Muñoz
.

Mòdul 4.2. Segon any (6 crèdits)


Investigació de mercats i estudis de consum [IMEC]
Les tècniques d'investigació social en el context del màrqueting i de la investigació de mercats. Tipus d'investigació. Mètodes i tècniques aplicades a l'estudi del consum. Els panells. Investigació ad-hoc. Audiència i consum. Màrqueting directe. Exemples d'aplicació.
Sergio Rodríguez.

Avaluació de polítiques públiques [APP]
Elements bàsics d'una política pública. Política pública, projecte i programa. Fases de l'anàlisi. Models explicatius. Anàlisi, avaluació i control de polítiques públiques. Criteris i modalitats d'avaluació. Disseny d'una avaluació. Exemples d'aplicació.
Montse Simó.

Tècniques Avançades: Simulació Social [SS]
La modelització en ciències socials. Models computacionals socials basats en Agents (ABM). El programari Netlogo. Disseny de societats virtuals: elements i ordres bàsics, grups d'agents, blocs d'ordres, resultats, elements avançats, disseny d'experiments virtuals i amb agents humans.
Francisco Javier Miguel Quesada

Tècniques Avançades: Anàlisi Causal [AC]
El concepte de causalitat i formalització de l'anàlisi causal. Tècniques d'anàlisi de relacions causals. Anàlisi d'equacions estructurals. Aplicació informàtica amb AMOS.
Màrius Domínguez.

Big Data i Investigació Social [BDIS]
Orígens i principals característiques, tot aprofundint en els aspectes epistemològics i sociològics del tractament ràpid i instantani d'enormes bases de dades. Fonts, les infrastructures i les tècniques emprades. Principals reptes i preocupacions enfront l'ús de la informació.
Modesto Escobar.Mòdul 5. Treball de Fi de Màster o de Diplomatura de Postgrau (9 crèdits / 5 crèdits)

  - L’obtenció del Màster de Tècniques d’Investigació Social Aplicada conclou amb l’elaboració i defensa pública d’un treball d’investigació original en què es portarà a terme un estudi empíric de la realitat social: Treball de Fi de Màster de 9 crèdits i Treball de Fi de Diplomatura de 5 crèdits.

  - El treball d’investigació haurà de definir una problemàtica d’investigació i destacarà en particular els elements de reflexió metodològica que caracteritzin l’estudi. A més, haurà de tenir com a tret característic un enfocament multimètode.

  - Els treballs d’investigació originals poden ser el resultat d’un treball d’investigació nou, o bé basar-se en una experiència de treball professional pròpia, o bé es podran realitzar a partir de la vinculació a una pràctica professional en el si d’una empresa o organisme vinculat al Màster.

  - Els treballs d’investigació es portaran sota la supervisió d’un professor o professora tutor del Màster que designarà l’alumne d’acord amb el professorat i la coordinació.

Opcional: Pràctiques professionals

  - La formació a través del Màster TISA contempla, de forma optativa i complementària, la realització d’una pràctica professional al si d’una empresa o institució.

  - L’objectiu de les pràctiques és que l’alumnat tingui l’oportunitat de desenvolupar unes tasques específiques relacionades amb la investigació social dins d’un marc professional. Al mateix temps, per alguns estudiants aquesta experiència representa una primera presa de contacte amb el món laboral.

  - El temps total de dedicació de cada estudiant a l’empresa/institució serà de 100 hores com a mínim i de 500 hores com a màxim, en l’horari acordat prèviament entre ambdues parts. Aquestes s’inicien al final del primer any del màster.

  - Per altra banda, en tractar-se d’estudiants de postgrau i atesa la titulació acadèmica d’aquests, sempre que sigui possible l’empresa/institució atorgarà algun tipus d’ajut econòmic que l’estudiant percebrà segons les condicions establertes en el conveni.

  - Les pràctiques professionals es busquen i s’adapten als interessos particulars de l’alumnat a partir de la xarxa de contactes del professorat del Màster i del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. La gestió de les pràctiques és una tasca principal del col·legi professional i la formalització requereix la signatura d’un conveni que es gestiona amb les universitats responsables del Màster.

 

DESTINATARIS

El Màster i la Diplomatura de Postgrau en Tècniques d'Investigació Social Aplicada s'adrecen a persones amb formació universitària que desitgin especialitzar-se en les tècniques d'investigació social com a camp de desenvolupament professional i/o necessitin aquests coneixements i instruments per a treballar amb la informació del seu àmbit professional.

En aquest sentit, els destinataris d'aquesta oferta formativa són:
 

  •  Graduats/des que desitgin ampliar o completar la seva formació en l'àmbit de la investigació social aplicada amb una orientació professional i aplicada.
     
  •  Professionals i tècnics d'empreses o institucions que desitgin ampliar o renovar la seva formació en la investigació social per a aplicar-la al seu àmbit.

Per poder accedir a una de les places del Màster és imprescindible tenir el títol de llicenciat/ada, enginyer/a superior o arquitecte, o una titulació equivalent de segon cicle.

En el cas d'alumnes estrangers extracomunitaris, per poder optar a una de les places del Màster és necessari que tinguin legalitzat o homologat el seu títol acadèmic i que sigui reconegut com a títol de segon cicle. Per a més informació sobre aquesta qüestió cliqueu aquí. D’altres informacions d’interès les podeu descarregar del web dels estudis de Postgrau Propis y consultar en particular la informació de requisits d'admissió.

 

PROFESSORAT

Coordinació
Pedro López-Roldán (UAB)
Màrius Domínguez (UB)
Sandra Fachelli (UAB)
Max Tió (Colpis)

 

Professorat 

 Professor /a

Titulació

Activitat professional

Barranco Font, Oriol Doctor en Sociologia Professor Agregat Departament de Sociologia, UAB. Institut d'Estudis del Treball 
Bas Amorós, Enric Doctor en Sociologia Profesor titular, Departamento de Sociología II, Universitat d'Alacant

Bolancé Losilla, Catalina

Doctora en Investigació i Tècniques de Mercat

Catedràtica d'Economia,
Departament de Econometria, Estadística i Economia Espanyola, UB

Domínguez Amorós, Màrius

Doctor en Sociologia

Professor Titular de Sociologia, Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions, UB

Escobar Mercado, Modesto

Doctor en Sociologia

Catedràtic del Departamento de Sociología y Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca

Fachelli Oliva, Sandra

Doctora en Sociologia

Professora contratada doctora, Departamento de Sociología, Universidad pablo de Olavide, Sevilla.
Investigadora del Grupo de Recerca en Educació i Treball (GRET) de la UAB

López-Roldán, Pedro

Doctor en Sociologia

Professor Titular de Sociologia, Departament de Sociologia, UAB. Institut d'Estudis del Treball (IET)

Martí Olivé, Joel

Doctor en Sociologia

Professor Agregat, Departament de Sociologia, UAB. Institut d'Estudis del Treball

Martínez Melo, Montserrat

Llicenciada en Sociologia

Professora associada, Dept. de Pedagogía i Educació Social, UAB.

Miguel Quesada, Francesc Xavier

Doctor en Sociologia

Professor Titular de Sociologia, Departament de Sociologia, UAB. Grup de Sociologia Analítica i Disseny Institucional (GSADI)

Molina González, José Luis

Doctor en Antropologia Social

Professor Titular de Antropologia, Departament de Antropologia Social, UAB

Muntanyola Saura, Dafne

Doctora en Sociologia

Professor a postdoctoral de Sociologia. Departament de Sociologia, UAB. Institut d'Estudis del Treball (IET)

Pascual Saüc, Jordi

Doctor en Ciències Polítiques i Sociologia

Director de Desenvolupament Comunitari

Patraca Dibildox, Beatriz

Doctora en Sociologia

Universitat Oberta de Catalunya. Departament de Ciències de la Comunicació i de la Informació

   

Piolatto, Amedeo Stefano

Doctor en Economia

Facultat d'Economia, UB

Rodríguez Rodríguez, Sergio

Doctor en Empresa i Màrqueting

Consultor Associat a Punto de Fuga, UAB. Professor Associat del Departament d'Economia i Organització d'Empreses, UB

Sàez Giol, Lluís

Doctor en Sociologia

Professor associat ESADE, UOC, UAB. Investigador autònom

Sánchez Griñó, Joan Manel

Llicenciat en Sociologia

Investigador de la Fundació Pi i Sunyer

Sauret Pont, Jordi

Doctor en Sociologia

Director de Feedback, Institut d'Estudis Sociològics i de Mercat

Simó Solsona, Montse

Doctora en Sociologia

Professora de Sociologia, Departament de Sociologia i Análisi de les Organitzacions, UB

Tejero Gil, Elisabet

Màster de Sociologia

Professora asociada, Departament de Trabajo Social, UB. Col·lectiu d'Estudis Biogràfics

Torrabadella Garcia, Laura

Màster de Sociologia

Investigadora. Col·lectiu d'Estudis Biogràfics

Urrutia Carratalà, Julià 

Licenciat en Administració i Direcció d'Empreses

Responsable de Difusió i Anàlisi. Àrea d'Análisi i Planificació de Recursos Humans. Secretaria d'Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya

Verd Pericàs, Joan Miquel

Doctor en Sociologia

Professor Titular de Sociologia, Departament de Sociologia, UAB. Institut d'Estudis del Treball (IET)


 

 

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 14 octubre de 2023
DATA D'INICI DATA DE FI
06 novembre de 2023 30 juny de 2025
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
Gratuït Gratuït
CALENDARI DE CLASSES

Màster.                                      Postgrau:

Inici: 06/11/2023                      Inici: 06/11/2023

Final: 30/06/2026                 Final: 30/06/2025

 

LLOC ON S'IMPARTEIX

Online

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Informació per correu electrònic:

    • master.tisa@uab.cat 

 

Informació web UAB

Màster / Diplomatura

 

ENLLAÇ D'INTERÈS
FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
*Tipus d'alumne/a: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
  • Visual CAPTCHA

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web