ÀREA COL·LEGIATS/DES: accedir
COM COL·LEGIAR-SE
POSTGRAU EN PERSPECTIVA DE GÈNERE A LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES[+]
COLPIS CATALUNYA
L'INFOCOLPIS
Envia'ns el teu correu electrònic si vols rebre el butlletí del Col·legi.
He llegit i accepto la política de privacitat, l'avís legal i l'enviament de l'InfocolpisRECOMANEM
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA
MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA [+]
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA)
MÀSTER EN TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA (TISA) [+]

Formació continuada

FITXA DEL CURS

98. FORMACIÓ PER A OPOSITAR A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL (Secretaria, Intervenció, Tècnic/a superior)

PRESENTACIÓ

Cada any, les administracions locals catalanes ofereixen centenars de llocs de treball de secretaris/es, interventors/es i tècnics/ques superiors, que sovint no arriben a cobrir-se o es cobreixen amb interinatges. Es tracta de llocs de treball estimulants i amb bones condicions laborals i retributives, l’accés als quals passa sempre per processos selectius.

A partir d’aquesta realitat, el COLPIS ha dissenyat el present curs, que té per finalitat preparar per a treballar en qualsevol de les diverses administracions locals del país (ajuntaments, consells comarcals, Diputacions, consorcis…), en llocs de responsabilitat: secretari/a, interventor/a, tècnic/a superior, etc.

 

COST

Col·legiat/da COLPIS:                                          100€ mensuals

Col·legiat/da en un altre col·legi professional:        120€ mensuals

No Col·legiats/des:                                              140€ mensuals

 

Notes:

+Quotes mensuals corresponents a 16 hores lectives mensuals.

+No hi ha cost de matrículació.

OBJECTIUS

Concretament, el curs prepara per a la superació dels processos de selecció locals, treballant tant els aspectes teòrics d’aquests processos com supòsits pràctics i exercicis de Desenvolupament. En les classes, a , més,  es resolen dubtes i es reben orientacions sobre com optimitzar les oportunitats d’accedir al món local.

 

Nota: Si hom té intenció d’optar per llocs de secretaria-intervenció d’habilitació estatal, se li oferirà un itinerari adaptat a aquest objectiu professional.

PROGRAMA

La formació gira al voltant de 61 temes del temari de les proves que realitza la Generalitat per a la selecció de personal funcionari interí per ocupar llocs reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subsescala de secretaria-intervenció, de les entitats locals a Catalunya.

 

Nota: Cal saber que bona part del temari que s’utilitza en els processos selectius del món local és semblant o comú a secretaris i interventors (en modus interinatge, ja sigui via eventuals borses de treball de la Generalitat, o a través de processos de selecció dels Ajuntaments) i tècnics superiors (generals i especialistes) i en part també tècnics migs.

 

TEMARI:

1.- L'administrat: concepte i classes. La capacitat dels administrats i les seves causes modificatives. Drets dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions públiques.

2.- L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i la forma. L'eficàcia dels actes administratius: el principi d'autotutela declarativa. Condicions. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació. L'aprovació per una altra Administració. La demora i la retroactivitat de l'eficàcia.

3.- La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i d'anul·labilitat. El principi de conservació de l'acte administratiu. La revisió d'actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits. L'acció de nul·litat: procediment i límits. La declaració de lesivitat. La revocació d'actes. La rectificació d'errors materials o de fet.

4.- Disposicions generals sobre els procediments administratius i normes reguladores dels diferents procediments. Classes d'interessats en el procediment. Drets dels administrats. La iniciació del procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Les oficines d'assistència en matèria de registres. Terminis: còmput, ampliació i tramitació d'urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes.

5.- Finalització del procediment. L'obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no-agreujament de la situació inicial. La falta de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat.

6.- Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos.

7.- La jurisdicció contenciosa administrativa: naturalesa, extensió i límits. El recurs contenciós administratiu: subjectes i objecte del procés. Actuacions impugnables. Òrgans jurisdiccionals i competència. El procés contenciós administratiu: fases. Recursos contra les sentències. L'execució de sentències.

8.- La responsabilitat patrimonial de l'Administració: règim jurídic. Especialitats del procediment de responsabilitat patrimonial de l'Administració. La responsabilitat de les autoritats i funcionaris.

9.-La transparència de les administracions públiques. La publicitat activa. El dret d'accés a la informació pública: concepte, límits, procediment, reclamacions i recursos. Les dades de caràcter personal. Protecció jurídica i institucional. Principis rectors del tractament de dades. Els drets de les persones titulars de les dades.

10.- Els contractes del sector públic: l'òrgan de contractació. L'empresari: capacitat, solvència i l'exigència de classificació.

11.- Pressupost base de licitació, valor estimat i preu del contracte. La garantia definitiva: supòsits, càlcul i reajustament. Aprovació de l'expedient de contractació. El procediment obert i les seves variants. Criteris d'adjudicació.

12.- Racionalització tècnica de la contractació: Acords marc, i centrals de contractació. La invalidesa dels contractes. Recurs especial en matèria de contractació. Perfeccionament i formalització del contracte.

13.- Execució i modificació dels contractes administratius. Prerrogatives de l'Administració. La cessió dels contractes i la subcontractació. L'extinció dels contractes administratius.

14.- El contracte d'obres. L'aprovació i supervisió del projecte d'obres. El replanteig i la seva comprovació. Les certificacions d'obres i la seva cessió. El subcontracte d'obres. Execució d'obres per la mateixa Administració. El contracte de concessió d'obra pública: concepte.

15.- El contracte de subministrament: règim jurídic. Execució, modificació, compliment i resolució.

16.- El contracte de serveis: règim jurídic. Execució, modificació, compliment i resolució. El contracte de concessió de serveis: concepte i distinció amb el contracte de serveis. Les prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari.

17.- L'expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Tramitació d'urgència.

18.- Els béns de les entitats locals. Classes. L'inventari. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns.

19.- Els béns comunals. Béns de domini públic. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Utilització: reserva i concessió. Béns patrimonials. Adquisició i alienació. Cessió.

20.- La potestat normativa de les entitats locals: reglaments i ordenances no fiscals. Procediment d'elaboració segons el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.  El reglament orgànic. Els bans.

21.- El municipi: concepte i elements. El terme municipal. Alteració i delimitació de termes. La població municipal. El padró d'habitants. L'estatut dels veïns. Drets dels estrangers.

22.- L'organització municipal. Els municipis de règim comú. Òrgans necessaris: l'alcalde, els tinents d'alcalde i el Ple. La Junta de Govern Local. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans. Els grups polítics. La participació veïnal en la gestió municipal. El consell obert.

23.- Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i diferents de les pròpies. Els serveis mínims.

24.- La prevenció i control ambiental de les activitats. Règims d'intervenció administrativa. La tramitació de les llicències ambientals. La regulació de les activitats amb impacte ambiental a Catalunya. Les comunicacions prèvies i les declaracions responsables en matèria d'activitats. La verificació. La intervenció administrativa específica en matèria d'incendis. L'acte de comprovació.

25.- Els espectacles públics i les activitats recreatives. Règims d'intervenció administrativa. Tramitació de les llicències.

26.- Les diputacions i les comarques: competències en matèria de cooperació i assistència al municipi. Les entitats municipals descentralitzades. Les mancomunitats de municipis.

27.- Les eleccions locals: funcions dels secretaris i les secretàries. Proclamació dels electes i presa de possessió. L'elecció dels alcaldes i les alcaldesses. La qüestió de confiança. La moció de censura a l'àmbit local. L'estatut dels membres electius de les corporacions locals.

28.- Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicació dels acords.

29.- El règim de valoracions. La funció social de la propietat i la gestió del sòl. Aspectes financers, pressupostaris i comptables de l'urbanisme. Contribucions especials i quotes d'urbanització. Els convenis urbanístics.

30.- L'urbanisme. L'articulació entre l'ordenació del territori i l'urbanisme. El text refós de la Llei d'urbanisme. Les administracions amb competències urbanístiques. El règim urbanístic del sòl. El règim jurídic del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge.

31.- Instruments de planejament urbanístic general. Plans d'ordenació urbanística municipal. Instruments de planejament urbanístic derivat. Plans parcials urbanístics. Plans especials urbanístics. Plans de millora urbana.

32.- Elaboració i aprovació de plans. Competència i procediment. Efectes de l'aprovació. Iniciativa i col·laboració dels particulars. Publicitat. Modificació i revisió de plans. Supòsits indemnitzatoris.

33.- Execució del planejament. El principi d'equidistribució i les seves tècniques. Pressupòsits de l'execució urbanística: la delimitació de polígons i la tria del sistema d'actuació. Actuacions urbanístiques integrades i aïllades. El projecte d'urbanització.

34.- El sistema de reparcel·lació. Modalitats. El projecte de reparcel·lació. Les juntes de compensació. Obtenció de terrenys dotacionals. El sistema d'expropiació. Peculiaritats de les expropiacions urbanístiques.

35.- Intervenció administrativa en l'ús del sòl, el subsol i les edificacions. La llicència urbanística: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. Procediment de tramitació dels projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable i de les llicències per construccions vinculades a activitats agrícoles i ramaderes.

36.- Deure de conservació. Les ordres d'execució. Règim de la declaració de ruïna. La sol·licitud d'entrada a domicili. Protecció de la legalitat urbanística. Obres sense llicència o contràries a les seves condicions. Llicències il·legals. Infraccions i sancions urbanístiques. L'acció pública. Els delictes contra l'ordenació del territori.

37.- Activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer.

38.- El personal al servei de les entitats locals: classes i règim jurídic. La plantilla i la relació de llocs de treball. L'oferta pública d'ocupació. Adquisició de la condició de personal funcionari al servei de les entitats locals.

39.- Drets i deures del personal al servei de les entitats locals. Drets individuals. Carrera administrativa. Pèrdua de la condició de personal funcionari al servei de les entitats locals. El règim disciplinari del personal al servei de les entitats locals. Faltes i sancions. Procediment disciplinari.

40.- Selecció, formació i avaluació de recursos humans en l'àmbit local. Les borses de treball. El contracte de treball. Prevenció de riscos laborals. Situacions administratives. Drets econòmics i Seguretat Social. Negociació col·lectiva. Règim d'incompatibilitats.

41.- Responsabilitat penal dels funcionaris públics: els delictes comesos per funcionaris públics. Delictes contra l'Administració pública. Examen concret de la prevaricació, la desobediència i la denegació d'auxili, la infidelitat en la custòdia de documents, la violació de secrets, el suborn, el tràfic d'influències i la malversació de cabals públics.

42.- Secretaria, intervenció i tresoreria: concepte. Classificació. Funcions. Règim jurídic.

43.- Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Principis generals. Objectius d'estabilitat pressupostària, i de la regla de la despesa per a les corporacions locals: establiment i conseqüències associades al seu incompliment. Els plans econòmics financers i els de sanejament financer: contingut, tramitació i seguiment. Subministrament d'informació financera.

44.- L'extinció de l'obligació tributària. El pagament: requisits, mitjans de pagament i efectes del pagament. Conseqüències de la falta de pagament i consignació. La prescripció. La insolvència. La compensació i la formalització en comptabilitat.

45.- La recaptació de tributs. Òrgans de recaptació. El procediment de recaptació en via de constrenyiment: desenvolupament del procediment de constrenyiment. L'embargament de béns. Alienació, imputació de pagaments.

46.- La gestió i liquidació de recursos. La revisió en via administrativa dels actes de gestió dictats en matèria d'hisendes locals. La devolució d'ingressos indeguts.

47.- El pressupost general de les entitats locals. Estructura pressupostària. Elaboració i aprovació: especial referència a les bases d'execució del pressupost. La pròrroga del pressupost.

48.- Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: concepte, classes, finançament i tramitació.

49.- L'execució del pressupost de despeses i d'ingressos: les seves fases. Els pagaments a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter pluriennal. La tramitació anticipada de despeses. Els projectes de despeses. Les despeses amb finançament afectat: especial referència a les desviacions de finançament.

50.- La liquidació del pressupost. Tramitació. El resultat pressupostari. El romanent de tresoreria: càlcul. La consolidació pressupostària.

51.- La tresoreria dels ens locals. Règim jurídic. El principi d'unitat de caixa. Funcions de la tresoreria. El compliment del termini de pagament i les conseqüències del seu incompliment.

52.- El sistema de comptabilitat de l'Administració local: principis, competències i finalitats de la comptabilitat. Les instruccions de comptabilitat: àmbit d'aplicació de cadascuna.

53.- El compte general de les entitats locals. Els estats i comptes anuals annexos de l'entitat local i dels seus organismes autònoms: contingut i justificació. Els comptes de les societats mercantils. Tramitació i tramesa del compte general. El control extern de l'activitat economicofinancera del sector públic local. La responsabilitat comptable: concepte i règim jurídic.

54.- El control intern de l'activitat economicofinancera de les entitats locals i dels seus ens dependents. La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu i modalitats. Especial referència al règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics. Les objeccions i les observacions complementàries i la resolució de discrepàncies. Comprovació material de les inversions. L'omissió de la funció interventora.

55.- El crèdit local. Classes d'operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini. Finalitat i durada. Competència. Límits i requisits per a la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini. La concessió d'avals per les entitats locals. El principi de prudència financera.

56.- Els recursos dels municipis en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. La imposició i ordenació de tributs i l'establiment de recursos no tributaris. L'estudi tècnic econòmic.

57.- Taxes. Tipologia de fets imposables. Supòsits de no-subjecció i exempció. Subjectes passius. Quota tributària. Meritació. Gestió. Els preus públics. Concepte i distinció amb les taxes. Import. Cobrament. Fixació.

58.- Les contribucions especials. Fet imposable. Base imposable. Quota i meritació. Imposició i ordenació. Bestreta i ajornament de quotes. Col·laboració ciutadana.

59.- L'impost sobre béns immobles. Fet imposable. Bonificacions. Meritació i període impositiu. Gestió cadastral. L'impost sobre activitats econòmiques. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Meritació i període impositiu. Gestió censal.

60.- L'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Naturalesa i fet imposable. Bonificacions. Període impositiu i meritació. L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Fet imposable. Subjecte passiu. Base imposable. Quota. Meritació. Gestió tributària. Bonificacions.

61.- L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Naturalesa i fet imposable. Supòsits de no-subjecció. Base imposable. Tipus de gravamen i quotes. Meritació. Gestió tributària de l'impost.

DESTINATARIS

Persones que disposen d’un títol superior i que es proposen desenvolupar una carrera professional en l’administració local.  En particular, les persones llicenciades o graduades en Ciències Polítiques, Sociologia i Gestió i Administració Pública tenen l’avantatge d’estar familiaritzats amb l’entorn públic i amb bona part del temari que se sol plantejar en els processos selectius.

Nota: Si hom té intenció d’optar per llocs de secretaria-intervenció d’habilitació estatal, se li oferirà un itinerari adaptat a aquest objectiu professional.

PROFESSORAT

Els i les docents són  professionals de l’administració local i de la docència amb llarga experiència en la tasca professional de secretaria-intervenció-tècnic superior, o en la preparació d’oposicions a la Generalitat de Catalunya.

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ
Fins el 01 novembre de 2022
DATA D'INICI DATA DE FI
11 novembre de 2022 15 desembre de 2023
PREU PER COL·LEGIATS I ESTUDIANTS (1) PREU PER NO COL·LEGIAT
Gratuït Gratuït
CALENDARI DE CLASSES
Durada del curs: 16h mensuals hores

FORMAT: El curs es fa en format streaming, a través de la plataforma Zoom, amb explicacions i l’acompanyament dels docents en temps real. Els alumnes comptaran amb una espai virtual dins del Campus Colpis en la qual tenen a la seva disposició diferents recursos formatius. 

DATES I HORARIS: El curs s’iniciarà el dia 11 de novembre si en aquell moment s’ha assolit un mínim de 10 persones inscrites. Altrament, començarà quan s’arribi a aquesta xifra de persones interessades. La formació finalitzarà el dia 15 de desembre de 2023.

D’altra banda, en ser un curs permanent, hom s’hi pot incorporar en qualsevol moment, després de validar el pagament de l'inscripció.

Pel que fa a dies hores, el curs tindrà lloc un dia per setmana, els divendres, en horari de 16:00 a 20:00h.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Curs en Streaming

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Un cop feu l'inscripció, preguem que també complimenteu aquest document per obtenir les vostres dades bancàries.

 

Gràcies,

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
*Cognoms: *Nom:
NIF: Data de naixement:
Adreça:
Població: Província: CP:
*Correu electrònic: *Telèfon:
*Titulació:
*Experiència:
*Ocupació actual:
*Tipus d'alumne/a: Col·legiat/da Estudiant (1) No col·legiat/da
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (núm. màxim de fitxers és 5)
Adjuntar fitxer :
+ Adjuntar un altre fitxer       (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)
Nom:
CIF:
Adreça:
Població: Província: CP:
Telèfon(s):   Fax:
Correu electrònic:
  • Visual CAPTCHA

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.
(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.
(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.
(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a | 08037 Barcelona | T: 932 414 122 | F: 932 002 209 | A/E: colpis@colpis.cat | Avís Legal |  Disseny web